100 متن کوتاه چال گونه ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره چال گونه

100 متن کوتاه چال گونه ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن چال گونه برای اینستاگرام و بیو واتساپ

من دیوانگی را یک گونه می بینم...و آن لحظه ایست که
خنده بر چال گونه های تو می افتدعکس نوشته دیوانگی من دیوانگی را یک گونه می بینم

لینک متن

چال روی گونه ات آخر مرا دق می دهد
خواهشا دولت تمام چاله ها را پر کندعکس نوشته دق چال روی گونه ات آخر مرا دق می

لینک متن

گودی آن چاله های گونه ات یک چاه نیست
پس چرا زیباییش دست کمی از ماه نیستعکس نوشته زیبایی گودی آن چاله های گونه ات یک چا

لینک متن

خنده کن ای دلبرم،با خنده ات غوغای محشر می شود
چاله های گونه ات با خنده ات، هی بیش و هی کم می شودعکس نوشته دلبرم خنده کن ای دلبرمبا خنده

لینک متن

چال لپ است دیگر ...
گاهی هوس می کند رخ بنماید و هوش و حواس مذکر جماعت را به یغما ببرد...!عکس نوشته هوس چال لپ است دیگر گاهی هوس

لینک متن

خوشحالی یعنی جای انگشت خدا رو لپات باشه


متن خدا


عکس نوشته چال لپ خوشحالی یعنی جای انگشت خدا رو

لینک متن

از گونه به سمت گونه راه افتادم
یکباره ولی به اشتباه افتادم
لب هاش مبان چال لپ هایش بود
از چاله در آمدم به چاه افتادمعکس نوشته گونه از گونه به سمت گونه راه افتا

لینک متن

چال روی گونه هایت
انحصارا مال من...!
بعد از این لطفا برای هیچکس اصلا نخندعکس نوشته نخند چال روی گونه ها

لینک متن

میخندی و من گم میشوم در سیاه چال گونه ات...عکس نوشته چال گونه میخندی و من گم میشوم در سیاه چ

لینک متن

عشق از این بیشتر ؟ که تو لبخند بزنی،من هم برای چال گونه ات بمیرملینک متن

چال گونه هایت بهاری است
که چال میکند زمستان رالینک متن

چال می افتد کنار گونه ات وقتی تبسم میکنی
نا مسلمان شهر را این چاله کافر کرده استلینک متن

به چال گونه ی عاشق کشی مستانه معتادیم
خدا شکرت که در دام بلای عشق افتادیملینک متن

زیبایی می تواند بی رحم باشد
درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو
وقتی عمیق می خندی...لینک متن

یه لحظه بخند،
کتار لبت ،در میان چال گونه ی زیبایت
مرا دفن کن


متن عاشقانه


لینک متن

خندیدی و چال گونه ات پیداست


متن چال گونه


لینک متن

به چال گونه ات افتد دل ما تا که میخندی
بنازم لعل گلگونت که در دل بردن استادی


متن چال گونه


لینک متن

آمدم نقشی از رخ تو در یاد زنم
در چال گونه ات افتادم و یک عمر گرفتار شدم


متن چال گونه


لینک متن

در چال گونه های زیبایت غرق میشوم


متن چال گونه


لینک متن

من با طناب موی تو
در چال گونه ات رفتم
یک عمر گرفتارت شدم اما
تا باشد از این دام ها


متن چال گونه


لینک متن

در دو چال گونه ات دنیای من جا میشود

عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت


متن چال گونه


لینک متن

چال می افتد کنار گونه ات وقتی تبسم میکنی
نا مسلمان شهر را این چاله کافر کرده است...


متن چال گونه


لینک متن

چال گونه ات حقیقتا یه عشقه


متن چال گونه


لینک متن

سُقوط قَشنگی ست
فرود آمدن ⟬بوسه هایم⟭
در ⟬چال گونَه ات⟭...


️️️


متن عاشقانه


لینک متن

به خنده هات ،
به چالِ گونه هات
گاهی می شود سوگند خورد
اما به چشم هات ،
همیشه


متن عاشقانه


لینک متن

لبخند که میزنی

در چال گونه ات

همچون ستاره ای درآسمان

گم می شوم


متن چال گونه


لینک متن

چال گونه ات،
عمق عشق من است
وقتی که خنده بر لبانت می نشیند.


متن چال گونه


لینک متن

گاهی به دل گویم
بیا و از عشق بگذر
گوید تو
لبخندش
گیسوانش
سرخی لبانش
چال گونه اش
چشمان زیبایش
فراموش کن
تا بگذرم من از عشق


متن عاشقانه


لینک متن

نمیشد نگه دارمش تو قفس
شبیه فرشته دو تا بال داشت
می خواستم بگم عاشقش نیستم
نمیشد آخه گونه هاش چال داشت


متن عاشقانه


لینک متن

تو سیاه چاله ی گونت دل من حبس شد


متن چال گونه


لینک متن

از چاله به چاه گونه ات افتادم موهای فر تو میدهد بر بادم

ای دلبر ابرو قجر من یک عمر پای تو تمام هستیم را دادم


متن چال گونه


لینک متن

چال گونه، خال لب، ابرو کمان، گیسو کمند
نیمه عریان پیرهن، کوتاه دامن ،وای من


متن چال گونه


لینک متن

چال گونه،خال لب،
ابرو کشیده،دست نرم
این همه ابزار قتاله
به یک جا لازم است؟


متن شعر


لینک متن

چال گونه کَنده ای اینجا و آنجای لَبت
لا مُروّت من خودم لَنگم،دگر دامت چه بود!


متن چال گونه


لینک متن

بهر دل بردنِ من، خنجر مژگان کم بود
چال بر گونه ی تو دست به دستش اداده


متن شعر


لینک متن

درچال گونه پنهانت می کنم
تا فروترین راز
درنهایت لبخندم باشی


متن شعر سپید


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن