زیبا متن : مرجع متن های زیبا

تنها یک چیز هست که برآورده شدن رویایی را ناممکن می‌سازد و آن، ترس از شکست است.

ZibaMatn.IR