زیبا متن : مرجع متن های زیبا

این قاعده زندگی است که می‌توانیم از همه مردم بیاموزیم و باید بیاموزیم.

ZibaMatn.IR