زیبا متن : مرجع متن های زیبا

سرشت و بخت یک انسان در دستان خود اوست.

ZibaMatn.IR