زیبا متن : مرجع متن های زیبا

خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می‌اندیشد.

ZibaMatn.IR