زیبا متن : مرجع متن های زیبا

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است.

ZibaMatn.IR