زیبا متن : مرجع متن های زیبا

مقصدی به نام خوشبختی وجود نداره
از مسیر لذت نبری
زندگی تو باختی!

ZibaMatn.IR