زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

به قرن ما همی لیلی نباشد

دوام عاشقی خیلی نباشد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن