زیبا متن : مرجع متن های زیبا

گاه‌آن‌کس‌که
به‌رفتن‌چمدان‌می‌بندد
رفتنی‌نیست،
دوچشم‌نگران‌می‌خواهد
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام