زیبا متن : مرجع متن های زیبا

آه از غمی که تازه شود با غمی دگر جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر...

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام