زیبا متن : مرجع متن های زیبا

لازم نیست آدم از کوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

ZibaMatn.IR