زیبا متن : مرجع متن های زیبا

همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینکه بداند چه می‌گوید، نتیجه گیری کند.

ZibaMatn.IR