زیبا متن : مرجع متن های زیبا

بشر آفریننده ارزش‌ها است.

ZibaMatn.IR