زیبا متن : مرجع متن های زیبا

آنچه آدمی را سست عنصر می‌سازد، عمل گریز یا تسلیم است.

ZibaMatn.IR