زیبا متن : مرجع متن های زیبا

نسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.

ZibaMatn.IR