زیبا متن : مرجع متن های زیبا

این خود ما هستیم که محیط اطرافمان را با افکاری که در ذهن داریم، می‌آفرینیم.

ZibaMatn.IR