زیبا متن : مرجع متن های زیبا

رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش
جانم باش

ZibaMatn.IR