زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ما باختیم زندگی را
چون هیچ کجا مکث نکردیم
زندگی نکردیم!!
شما نبازید
اگر عاشق شدید،کمی آرام تر....
مزمزه اش کنید اندکی...
بگذارید حتی
پرندگان سرگردان،درختان همیشه سبز، عابران تنها،
دکان های تعطیل ،کوچه های بن بست ببینند که عاشقید
در خلوت
میان شلوغی های فرساینده زندگی،
به آرامی،گره از موی معشوق گشایید....
کمی دلبری، اندکی دلدادگی، گاهی بچگی........
وه که این ها خودِ خود زندگیست...
مکث کنید گاهی
مزمزه کنید لحظه هارا....
خط خوردگی های دلِ هم را پاک کنید با عشق
یاد بگیرید زندگی را👌
بین خودمان بماند
نسل ما بلد نبود
آموخته های غلط طعم خوش زیستن را از ما گرفت
فقط دویدیم ، فقط برخود پیچیدیم ، فقط جنگیدیم
و حالا گرد و غبار این جنگ نابرابر
این تعجیل
این غفلت
این دویدن های مکرر
نشسته است روی موهایمان
و ویرانه هایش زیر چشمان ، روی پیشانی...... روی دل
مکث نکردیم..... تعمیر نکردیم ..... نساختیم.....فقط دویدیم...
عطر خوش خاطرات
پرید از روی زندگیمان
ماباختیم آنچه را که نباید...
شما کمی مکث کنید برای زندگی...
در این مسیر ایستادن یعنی بردن👌
.
نازی دلنوازی
ZibaMatn.IR

Mahnaz52 ارسال شده توسط
Mahnaz52


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن