زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

🌿
چه خوب است
چه خوب است که با تمام رنج هایی که روحم را می خراشد،
هنوز ابر امید، طراوت بر سرم می بارد و چشمه ذوقم می تراود

چه خوب است که کمی بعد از شبیخون یاس و فرو ریختن ناگزیر،
باز بر می خیزم، گرد و غبار را می تکاندم ، برانگیخته می شوم، سامان می یابم،آواز می خوانم و با سرانگشتان زنانگی، هنرها می آفرینم

چه خوب است که بعد از هر زمستان ، بهاری از درون، مرا به شکفتن
وا می دارد...

چه خوب است که همواره از پشت حصار عشق،
دنیا را به تماشا می نشینم و با دیدن رقص احساس آدم ها،
شکوه بی وقفه ابرها،
شکفتگی ذرات دنیا،
جوشش دلنواز بهار ،
شوکت رودخانه،
و ابهت قدرت خدا
مهرمندانه من هم می شکفم
آن سان که از خویش به شگفت می آیم

چه خوب که هنوز من ، همان منِ همیشه ام
و مغروق در تمام نامهربانی ها، نامردمی ها، تلخکامی ها،
هنوز حس فوق العاده ای به درونم تلنگر می زند
که بمان
که شادمان ، بمان👌.

نازی دلنوازی
ZibaMatn.IR

Mahnaz52 ارسال شده توسط
Mahnaz52


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن