متن کتایون آتاکیشی‌زاده

زیبا متن : مرجع متن های زیبا کتایون آتاکیشی‌زاده

یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳

جملات کتایون آتاکیشی‌زاده

جمله کتایون آتاکیشی‌زاده


انتشار متن در زیبامتن