متن کتایون آتاکیشی‌زاده

زیبا متن : مرجع متن های زیبا کتایون آتاکیشی‌زاده

یکشنبه , ۹ مهر ۱۴۰۲

جملات کتایون آتاکیشی‌زاده

جمله کتایون آتاکیشی‌زاده


ارسال پروفایل در پروفایل گرام