زیبا متن : مرجع متن های زیبا

سعی کنید همانگونه باشید که می‌خواهید دیگران شما را (آن‌گونه) ببینند.

ZibaMatn.IR