زیبا متن : مرجع متن های زیبا

ترک عادت مرضِ سخت و گریبان گیری‌ست
خواستم عشق تو را ترک کنم، باز نشد!

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام