زیبا متن : مرجع متن های زیبا

وقت رفتن چشم در چشم عزیزانت بدوز
فک کن با خود که شاید این نگاه آخریست

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام