زیبا متن : مرجع متن های زیبا

شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می‌کند.

ZibaMatn.IR