زیبا متن : مرجع متن های زیبا

کوه من گریه نمیکرد و نمیدانستم
کوه ها اشک ندارند،فرو میریزند

ZibaMatn.IR