متن اشک

زیبا متن : مرجع متن های زیبا اشک

جمعه , ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

جملات اشک

جمله اشک

اشک
جاری میکند
حرف های نگفته را...متن بیو خاص
کاربر زیبا متن اشعار و نوشته ها:ابوالقاسم کریمی
ارسال شده توسط
اشعار و نوشته ها:ابوالقاسم کریمی

انتشار متن در زیبامتن
×