زیبا متن : مرجع متن های زیبا

این سر نه مست باده
این سر مست، مست دو چشم سیاه توست
بوسه، بوسه از آن لب ربودنیست
تنها تو را ستودم
محبوب من به سان خدایان ستودنیست

ZibaMatn.IR
عکس نوشته این سر نه مست باده این سر مست
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته این سر نه مست باده این سر مست...