متن تک بیتی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات تک بیتی

جمله تک بیتی