بیو فیروزه ای

زیبا متن : مرجع متن های زیبا بیو فیروزه ای

یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳

بیو فیروزه ای تلگرام

بیو فیروزه ای اینستاگرام

نااهلان روزگار پرهیز🍁
از دوستان ریاکار دوری

..... فیروزه سمیعی...متن فیروزه سمیعی
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
عکس نوشته فیروزه سمیعی نااهلان روزگار پرهیز از دوست

منگر پیمان شکسته ی عشق را
چه بسا فلک زودتر می شکست

...... فیروزه سمیعی...متن فیروزه سمیعی
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
عکس نوشته فیروزه سمیعی منگر پیمان شکسته ی عشق را چه

دست در دست تو عاشقانه خواهم رفت🍃

ای عاشق وفادار قدیمی ای مرگ🍃...متن بیو غمگین
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

ترس!
ای گنهکار ازلی؛

تو تبعیدگر عشقی...


فیروزه سمیعی...متن بیو غمگین
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

🍃ز تو گریز نتوانم
به کجا روم
از این نابسامانی🍃...متن بیو عاشقانه
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

عشق زنجیر و دل نخجیر
رهایی نیست ممکن
شکارم من
که صیاد دوست می دارم...متن بیو فیروزه ای
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

دلبری به بی وفایی معروف
دل شکستی تو را سود چه بود💔

فیروزه سمیعی...متن فیروزه سمیعی
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

اینقدر به ساز این اون نرقص
یه بارم شده ، به ساز دل خودت برقص...متن بیو فیروزه ای
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

انتشار متن در زیبامتن