متن فیروزه سمیعی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا فیروزه سمیعی

چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۴۰۳

جملات فیروزه سمیعی

جمله فیروزه سمیعی

نااهلان روزگار پرهیز🍁
از دوستان ریاکار دوری

..... فیروزه سمیعی...متن فیروزه سمیعی
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
عکس نوشته فیروزه سمیعی نااهلان روزگار پرهیز از دوست

منگر پیمان شکسته ی عشق را
چه بسا فلک زودتر می شکست

...... فیروزه سمیعی...متن فیروزه سمیعی
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

دست از جان شستیم به سکوت
قاتل به هزار گونه در فریاد
......


فیروزه سمیعی...متن فیروزه سمیعی
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

دلبری به بی وفایی معروف
دل شکستی تو را سود چه بود💔

فیروزه سمیعی...متن فیروزه سمیعی
کاربر زیبا متن متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای
ارسال شده توسط
متن های فیروزه ای/ شعرها / بیو ها/ فیروزه ای

انتشار متن در زیبامتن