زیبا متن : مرجع متن های زیبا

گفتی سر خود گیر و ازین کوی برون رو

این رابه کسی گوی که پا داشته باشد

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام