متن شیرین علیایی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات شیرین علیایی

جمله شیرین علیایی

آغاز
دلتنگی ست،
پاییز......


متن شیرین علیایی
کاربر زیبا متن شیرین علیایی، نویسنده ✏️
ارسال شده توسط
شیرین علیایی، نویسنده ✏️

ارسال پروفایل در پروفایل گرام