زیبا متن : مرجع متن های زیبا

وحدت
عشقست این جا
نیست دو

یا تویی
یا عشق
یا اقبال عشق
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام