متن سکاکی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا سکاکی

یکشنبه , ۹ مهر ۱۴۰۲

جملات سکاکی

جمله سکاکی


ارسال پروفایل در پروفایل گرام