متن نزار قبانی️️️

زیبا متن : مرجع متن های زیبا نزار قبانی️️️

سه شنبه , ۸ فروردین ۱۴۰۲

جملات نزار قبانی️️️

جمله نزار قبانی️️️


ارسال پروفایل در پروفایل گرام