زیبا متن : مرجع متن های زیبا

قسم به ترک های دلم
که زلزله ی رفتنت
کمر این دیوار را شکست

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام