زیبا متن : مرجع متن های زیبا

نگاه کن چه پیر می شوند
رویاهایی که تو را نیافته
جهان را ترک می کنند

ZibaMatn.IR