زیبا متن : مرجع متن های زیبا

من تو را والاتر از تن
برتر از من دوست دارم

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام