متن سارا ولی نژاد

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات سارا ولی نژاد

جمله سارا ولی نژاد

پیری زود هنگام من
اثر یک حادثه بود
حادثه ای که هرگز رخ نداد......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
فکرم از چشمانت آزاد نمی شود
لبهایت را وثیقه بیار......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
به من گفت: عشق تورا, روی موهایم می بیند
آیینه ی دیوار اتاقم......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
پاییز بیهوده به فصل هجران بدنام گشته است
توکه در بهار رفتی......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
همان موعد همیشگی آمدی
در را گشودم
اما
صدای باد بود......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
اسم تو مرا آرام می کند
وقتی دخترم را صدا میزنم......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
من ستاره ها را
درشب ابری دیدم
وقتی تو
چشم باز کردی......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
به سحر نرسیده تیره تر گشت
آن شب که تو رفتی......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
رنگ مشکی زودتر از شراب مست می کند
اگر
چشمان تو باشد......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
عاشق بوی بارانم
وقتی
از موهای تو چکه می کند......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس

ارسال پروفایل در پروفایل گرام