محمدامین آقایی

شبیه تُنگ بی ماهی بدون تو چه آرامم...