متن کوتاه غمگین

زیبا متن : مرجع متن های زیبا کوتاه غمگین

چهارشنبه , ۵ مهر ۱۴۰۲

جملات کوتاه غمگین

جمله کوتاه غمگین

باران می بارد ، روی شیشه های تر خاطرات تلخ...متن کوتاه غمگین
کاربر زیبا متن اشعار و نوشته ها:ابوالقاسم کریمی
ارسال شده توسط
اشعار و نوشته ها:ابوالقاسم کریمی
عکس نوشته کوتاه غمگین باران می بارد روی شیشه های ت

ارسال پروفایل در پروفایل گرام