متن المیرا پناهی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا المیرا پناهی

جمعه , ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

جملات المیرا پناهی

جمله المیرا پناهی

رها کن تا آزاد باشی 🌱

المیرا پناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
عکس نوشته المیرا پناهی رها کن تا آزاد باشی

از یک جا به بعد میبینی و میگذری…

نویسنده:المیرا پناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
عکس نوشته المیرا پناهی از یک جا به بعد میبینی و میگزر

روزگار است دگر

چه می توان کرد.....متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس

هیچ کس ندید هیچ کس نفهمید ..

آیا خدا هم ندید و نفهمید.....متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس

مرا با خیال تو عمریست زندگانی..

المیراپناهی-درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس

انتشار متن در زیبامتن
×