متن المیرا پناهی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا المیرا پناهی

سه شنبه , ۸ فروردین ۱۴۰۲

جملات المیرا پناهی

جمله المیرا پناهی

عشق یعنی به اغوش کشیدن
فرزند…...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
عکس نوشته المیرا پناهی عشق یعنی به اغوش کشیدن فرزند

کاش بدانیم دنیا محل گذر

ای کاش …...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
عکس نوشته المیرا پناهی کاش بدانیم دنیا محل گذر ای

ارام تبر ب ساقه ام بزن
مرا از ریشه جدا کردی……...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
عکس نوشته المیرا پناهی ارام تبر ب ساقه ام بزن مرا از

ای ویرانگر آنچه ویران کردی

دل بود….....متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
عکس نوشته المیرا پناهی ای ویرانگر آنچه ویران کردی

وجدان ذات ادمیست …..


المیراپناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
عکس نوشته المیرا پناهی وجدان ذات ادمیست …

من خزان روزی بهار بودم.
نویسنده:خانم المیراپناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود دانشجو روانشناسی

ارسال پروفایل در پروفایل گرام