متن المیرا پناهی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا المیرا پناهی

سه شنبه , ۵ تیر ۱۴۰۳

جملات المیرا پناهی

جمله المیرا پناهی

دل بی کینه قشنگالمیرا پناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی
عکس نوشته المیرا پناهی دل بی کینه قشنگ دل بی

در حوالی ما خدا است

المیرا پناهی درین کبود(نویسنده)...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی
عکس نوشته المیرا پناهی در حوالی ما خدا است خدا

بی خیال بودن هم ارزوست...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی

خواب هم ارزوست ..


المیرا پناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی

گاهی تنها مونست می شود قلم..نویسنده المیرا پناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناسی

انتشار متن در زیبامتن