زیبا متن : مرجع متن های زیبا

بعد از طلب تو در سرم نیست

غیر از تو به خاطر اندرم نیست

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام