زیبا متن : مرجع متن های زیبا


آه......
که در
فراق او

هر قدمی است
آتشی .........
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام