متن آریا ابراهیمی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات آریا ابراهیمی

جمله آریا ابراهیمی

من
خلوت یک زخمم...


متن آریا ابراهیمی
کاربر زیبا متن آریا ابراهیمی
ارسال شده توسط
آریا ابراهیمی
آه
گریه ی روح است ......


متن آریا ابراهیمی
کاربر زیبا متن آریا ابراهیمی
ارسال شده توسط
آریا ابراهیمی
شب
علت بیداری ست......


متن آریا ابراهیمی
کاربر زیبا متن آریا ابراهیمی
ارسال شده توسط
آریا ابراهیمی
من
نیست ترین
هست جهانم...


متن آریا ابراهیمی
کاربر زیبا متن آریا ابراهیمی
ارسال شده توسط
آریا ابراهیمی

ارسال پروفایل در پروفایل گرام