متن دلبر

زیبا متن : مرجع متن های زیبا دلبر

جمعه , ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

جملات دلبر

جمله دلبر

یادته ؟.

چی؟
دوست دارم .

دلبر المیراپناهی
درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
عکس نوشته المیرا پناهی یادته ؟ چی؟ دوست دارم

چو جان دادی زجانت ، جانم برودالمیرا پناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
عکس نوشته المیرا پناهی چو جان دادی زجانت جانم برود

ارسال پروفایل در پروفایل گرام