متن رزیتا نجفی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات رزیتا نجفی

جمله رزیتا نجفی

ماه
قرص بی قراری آسمان
« شبی یکعدد »...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
آخرین ثمر

خرمالوی برفی...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
پرواز داد
بغض رود را

حباب...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
گل ریزان

می روند بر برف

گربه ها...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
زیبا می رود

رود...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
از کدورت رود

دل به قلاب می دهد
ماهی...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
مادر شدم

مادرم نشدم...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
کشتی

در بند بندر

نه پهلوی اوست...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
رگ هامان کبود

ببار خودکار!...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
جهان آفرید

گذاشت رفت!...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
شمعی بیار

برای این شمعدانی ها...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
برفم
بی صدا

می بارم...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
پیدا نمی شوم
مانند آن درخت درجنگل...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی

ارسال پروفایل در پروفایل گرام