متن شاعر: زهرا حکیمی بافقی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا شاعر: زهرا حکیمی بافقی

چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۴۰۳

جملات شاعر: زهرا حکیمی بافقی

جمله شاعر: زهرا حکیمی بافقی


انتشار متن در زیبامتن