بهزاد غدیری (شاعر کاشانی)

به حکمت پروردگار دل بسپار...