متن آرزو

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات آرزو

جمله آرزو

من به آرزو هایم قول رسیدن داده ام
وآرزو کردم تو را امشب برای هر شبم...


متن عاشقانه
کاربر زیبا متن (^._.^)ノ☆∆hande arçel∆من به آرزو هایم قول رسیدن دا
ارسال شده توسط
(^._.^)ノ☆∆hande arçel∆من به آرزو هایم قول رسیدن دا

ارسال پروفایل در پروفایل گرام